Press release on Foreign Emloyment

Published On: Source: NRNA

आज मिति २०७३ माघ १२ गते नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीका काममा कामदारको मिर्तु भएमा क्षतिपूतिशोरुप पाउँदै आएको रु. १८ लाखको रकममा ९ लाख रु. बृद्धि गरी रु. २७ लाख